#

"phanh tự động" - Các loại phanh khẩn cấp tự động trên ô tô và tầm quan trọng của chúng