#

"Nhậm Chính Phi" - Huawei muốn dẫn đầu trong nền tảng công nghệ 6G