#

"nhạc sĩ vinh sử" - 'Vua nhạc sến' khó khăn khi bị bạo bệnh