#

"nhã phương" - Nam Em: Nổi lên từ drama 'người thứ ba', tài năng thì ít thị phi thì nhiều!