#

"mỹ nới lỏng lệnh cấm cho huawei" - Huawei muốn dẫn đầu trong nền tảng công nghệ 6G