#

"Microsoft." - Trả đũa vụ Huawei, Apple có bị đưa vào danh sách đen của Trung Quốc?