#

"may chu Facebook o viet nam." - Không có chuyện Facebook đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam