#

"may chu Facebook" - Không có chuyện Facebook đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam