#

"lỗi túi khí" - Triệu hồi 110.000 chiếc Toyota Corolla Cross vì lỗi túi khí nghiêm trọng