#

"lily chen" - Lily Chen có tuyên bố cứng rắn về việc 'buôn hoa bán phấn'