#

"khuôn mặt sát nhân" - Gương mặt “bất cần đời” và lời thú tội rợn người của tên sát nhân cầm đầu ‘Phòng chat thứ N’