#

"không khí" - Virus SARS-CoV-2 có thể bắn xa tới 4,5 mét và tồn tại ít nhất 30 phút trong không khí