#

"j hope" - Tình hình hiện tại của J-Hope (BTS) sau khi nhập ngũ