"iphone 7 plus" - Chiến binh huyền thoại iPhone 7 Plus vẫn có hàng bán, camera zoom 2x như iPhone 15, giá hơn 2 triệu