#

"Honor" - Huawei tạm dừng phát triển và phân phối laptop