"hoàng thái hậu ỷ lan" - Người phụ nữ duy nhất trong sử Việt dân tôn là Quan Âm Bồ Tát sống, tên được đặt cho nhiều con đường

Người phụ nữ duy nhất trong sử Việt dân tôn là Quan Âm Bồ Tát sống, tên được đặt cho nhiều con đường

5 tháng trước
Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, đây là người phụ nữ được xem là quyền lực nhất. Bà không chỉ hai lần buông rèm nhiếp chính, còn có những kế sách đúng đắn nên được nhân dân tôn làm Quan Âm Bồ Tát sống.