#

"giò chả" - Lo sợ giò chả nhiều hàn the hại sức khỏe, dùng ngay loại củ Việt Nam ở đâu cũng có để kiểm tra