#

"em ruột phi nhung" - Fan đòi lại công bằng cho Hồ Văn Cường