#

"ecg" - Apple Watch có thể đo điện tâm đồ, dưới đây là cách để bạn dùng nó