"đảo núi lửa" - Hòn đảo núi lửa mới hình thành trên biển Thái Bình Dương ngoài khơi Nhật Bản vẫn đang dâng lên

Hòn đảo núi lửa mới hình thành trên biển Thái Bình Dương ngoài khơi Nhật Bản vẫn đang dâng lên

4 tháng trước
Hòn đảo được rèn trong lửa ngoài khơi Nhật Bản vào tháng 10 năm nay vẫn đang phát triển, như được thấy trong hình ảnh Copernicus Sentinel-2 được chụp vào ngày 27 tháng 11.