#

"cử chỉ vuốt" - Google ép các điện thoại phải dùng cử chỉ vuốt mặc định của Android 10