"chuyên gia thẩm định" - 2 chuyên gia đến gõ cửa nhà một bà lão để xin một manh chiếu, hóa ra là của hiếm, Trung Quốc chỉ còn 5 chiếc!