#

"chay" - Bình Dương: Cháy lớn ở xưởng tái chế phế liệu