#

"bay lên không gian" - “Té ngửa” với chi phí bay lên vũ trụ không gian, cao gấp 4,7 lần thu nhập của Ronaldo