#

"bạch long" - Việt Nam có cầu kính đi bộ dài nhất thế giới được ghi danh vào sách Kỷ lục Guinness