#

"22 chiến sĩ ở quảng trị bị vùi lấp" - Lở núi, 22 chiến sĩ Sư đoàn 337 ở Quảng Trị bị vùi lấp