#

"1 tỷ lượt cài đặt" - Bất ngờ trước ứng dụng đạt mốc 1 tỷ lượt cài đặt trên Android