#

"xiaomi hỗ trợ 4 năm" - Xiaomi sẽ hỗ trợ phần mềm trong vòng 4 năm cho các smartphone