#

"wi-fi 7 networking pro" - Samsung Galaxy S24 tiên phong kết nối Wi-Fi 7 vào năm 2024