#

"Viettel" - Viettel và Qualcomm Hợp tác nhằm Thúc đẩy Phát triển Cơ sở hạ tầng 5G