#

"vf e35" - Reuters: VinFast là 'câu trả lời của Việt Nam cho Tesla'