#

"tình trạng quan hệ" - Lý Nhã Kỳ thông báo tin quan trọng, tiết lộ thực trạng mối quan hệ hiện tại của bản thân