"thi đình" - Danh tính trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam, bất ngờ tỉnh thành có nhiều trạng nguyên nhất lịch sử

Danh tính trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam, bất ngờ tỉnh thành có nhiều trạng nguyên nhất lịch sử

9 tháng trước
Để có được danh hiệu trạng nguyên, các sĩ tử ngày xưa phải dùi mài kinh sử trong thời gian dài. Nếu chiếu theo thang điểm ngày nay, họ phải đạt được điểm 10 mới mong chạm được danh hiệu cao nhất kỳ thi.