#

"talk to all - talk to you" - TATU – Mạng xã hội âm thanh đầu tiên tại Việt Nam chính thức ra mắt: 'Lời nói là tài sản'