#

"singapore." - Một người Singapore làm bằng 14 người Việt Nam