#

"samsung galaxy s24" - Samsung Galaxy S24 tiên phong kết nối Wi-Fi 7 vào năm 2024