#

"robot." - Thủ tướng Malaysia 'không nói nên lời' khi gặp robot Sophia