#

"renesas" - VINFAST VÀ RENESAS HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Ô TÔ ĐIỆN