#

"play together vng" - VNG bắt tay cùng Haegin, đưa Play Together 'đăng ký thường trú' tại Việt Nam