#

"Panasonic." - Đến lượt Panasonic 'nghỉ chơi' với Huawei