#

"ông chủ cà phê trung nguyên" - Tập đoàn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ báo tin vui trọng đại, đạt thành tựu lớn