#

"oneui 4.0" - Samsung tung OneUI 4.0 Beta 3 với nhiều điểm mới khiến người dùng 'sốt sắng' muốn năng cấp ngay