#

"oneplus 7" - Sau thời gian tạm dừng, OnePlus 7 và 7 Pro tiếp tục nhận Android 10