#

"omic" - Trùng tên với biến thể Omicron, một đồng coin tăng hơn 945% chỉ sau 2 ngày