#

"ocop" - TikTok hỗ trợ đẩy mạnh quá trình quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản Hà Nội