#

"ninh dương lan ngọc gặp sự cố" - Ninh Dương Lan Ngọc gặp sự cố ở Thái Lan, may mắn đã xử lý kịp thời trong vài giờ