"người thông minh" - Chỉ những người thông minh nhất mới có thể tìm ra năm lâu đài cát trong 15 giây