"người phụ nữ việt nam duy nhất" - Người phụ nữ duy nhất ở Việt Nam có tên được đặt cho cả một thành phố, người dân đời đời nhớ ơn

Người phụ nữ duy nhất ở Việt Nam có tên được đặt cho cả một thành phố, người dân đời đời nhớ ơn

8 tháng trước
Một địa phương ở Việt Nam được đặt theo tên của một người phụ nữ. Người này là ai, công trạng thế nào mà có được vinh dự đó?