#

"người đại diện của quang hải" - Sát ngày Quang Hải sang châu Âu: Người đại diện phản ứng gắt, tuyên bố mời luật sư vì lý do bất ngờ