"Ngọc trinh" - Ngọc Trinh quyết định thay đổi một điều quan trọng sau khi được hưởng án treo